ΙΝΤΕΡΛΕΥΚΙΝΗ -1 (IL-1) ΚΑΙ ΙΝΤΕΡΛΕΥΚΙΝΗ-6 (IL-6)

ΙΝΤΕΡΛΕΥΚΙΝΗ -1 (IL-1) ΚΑΙ ΙΝΤΕΡΛΕΥΚΙΝΗ-6 (IL-6)Σήμερα είναι πλέον αρκετά γνωστή η σημασία των κυτοκινών και η συμμετοχή τους σε διάφορες παθολογικές καταστάσεις. Στην μονογραφία αυτή που περιέλαβε δύο πολύ σημαντικές κυτοκίνες, την ιντερλευκίνη-1 (IL-1) και την ιντερλευκίνη-6 (IL-6), έγινε προσπάθεια να καλυφθεί ένα πολύ μεγάλο μέρος της βιβλιογραφίας (μέχρι το 1993) και μάλιστα αυτής που σχετίζονταν με την κλινική πράξη. Οι κυτοκίνες αυτές μαζί με τον TNF (α και β) είναι οι σημαντικότερες και περισσότερο μελετημένες τόσο πειραματικά, όσο και κλινικά. Τα τρία αυτά μόρια έχουν αλληλοκαλυπτόμενες επιδράσεις, παρεμβαίνουν σε πλήθος διαταραχών και νόσων και σχετίζονται με την παθογένεια πολλών κλινικών εκδηλώσεων και εργαστηριακών διαταραχών. Ελπίζω και η μονογραφία αυτή να αποτελέσει χρήσιμο βοήθημα για τον κάθε Έλληνα Γιατρό που θα ήθελε να ενημερωθεί για τη σημασία και τις επιδράσεις των κυτοκινών αυτών, σε φυσιολογικές και παθολογικές καταστάσεις.

Έκδοση 1993, σελίδες 166
University Studio Press, Αρμενοπούλου 32, 2310-208731, ΤΚ 54635