ΚΑΧΕΚΤΙΝΗ (TNF-α) ΚΑΙ ΛΕΜΦΟΤΟΞΙΝΗ (TNF-β)

ΚΑΧΕΚΤΙΝΗ (TNF-α) ΚΑΙ ΛΕΜΦΟΤΟΞΙΝΗ (TNF-β)

Στη μονογραφία αυτή έγινε προσπάθεια να περιληφθεί το μεγαλύτερο μέρος των μελετών (μέχρι το 1991) που αφορούσαν στον tumor necrosis factor (TNF-α, TNF-β), που αποτελεί την κυτοκίνη που μελετήθηκε περισσότερο από κάθε άλλη. Εκτός από τις γενικές αναφορές στα χαρακτηριστικά του, γίνεται ειδική αναφορά στις παθολογικές καταστάσεις, όπου θεωρείται βέβαιη η συμμετοχή του. Πολλοί ξενόγλωσσοι όροι έγινε προσπάθεια να αποδοθούν κατά τον καλύτερο τρόπο στα Ελληνικά. Ίσως η μονογραφία αυτή που ήταν κατά την έκδοσή της η πρώτη στο είδος αυτό, να αποτελεί ακόμη και σήμερα οδηγό για τον μη μυημένο στο θέμα και κατατοπιστική για κάθε ένα που θα ήθελε να ενημερωθεί σχετικά με τη δράση και λειτουργία των κυτοκινών αυτών.

 

Έκδοση 1992, σελίδες 128
University Studio Press, Αρμενοπούλου 32, 2310-208731, ΤΚ 54635